НовостиСельское хозяйство

Часкы хову ажылдары эгелээн

Бо чылын 700 хире ажылчынныг 144 ажыл-агый часкы хову ажылдарынче кирерин республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Тараа болгаш мал чиир культуралар тарылгазы чогуур үезинде эгелээн. Ол ышкаш ногаа аймаан база картофельди тарып олуртуру уламчылавышаан. Арык сугларын аштап арыглаарынче чонну эвилелдээн. Чугула херек үрезинниң 49 хуузу, азы 2228,4 тонназы белен. Майның 15-ке чедир үрезин сөөртүлгезин доозар ужурлуг.

Хову ажылдарынга ажыглаар техника чедер, трактор-биле – 131 хуу, а хөрзүн үлдүрертир техника-биле – 101 хуу хандырттынган. Дүжүт ажаар комбайннар-биле амдыызында 83 хуу, тарылга агрегаттары-биле – 81 хуу чепсегленген.

Көдээ ажыл-агый яамызының үнүш ажыл-агый килдизи бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизин үе-шаанда бээриниң чугулазын чугаалаан: «2021 чылда үнүш ажыл-агыйынга 57,8 сая рубль акша көрдүнген. Күрүне деткимчезиниң хевирлери база аңгы-аңгы. Чижээ, эки шынарлыг үрезин ажыл-агыйларын деткээн субсидия бар. “Гектар дээш деткимче”, мал чиир культура үрезинин садып алган чарыгдалын, багай черлерни болбаазырадырынга үндүрген акша-хөреңгизин эгиткен субсидияларны ажыглап болур. Деткимче субсидиязын тараа культураларын болбаазырадыр бодунуң бүдүрүлгезиниң хөгжүлдезинче, ажык шөлге ногаа тарыырын көвүдеринче угландырып болур».

Республиканың 14 кожууну хөрзүн болгаш өдек сөөртүлгезин чорудуп турар. 2021 чылдың май 11-ниң хүнүнге чедир 563,5 тонна хөрзүн, 607,8 тонна органиктиг чемишчидилгени эккеп алган. 232,4 км ниити хемчээлдиг арыктарны база буга уннарын аштап, арыглаан. 963 километрде шөйлү берген 349 арыктарны, 22114 санныг узар кудуктарны, 743 санныг базар кудуктарны суггатка ажыглаар.

ТуваМедиаГрупп

Похожие записи

Новости

Популярные записи