Главная новостьОбщество

Владислав Ховалыг даалгаларны берген

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Сүт-Хөл кожууннуң төвү Суг-Аксынга ээлчеглиг ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының үезинде кожууннуң төп эмнелгезинде котельнаяның капитал септелгезинге акшаландырыышкын талазы-биле айтырыгны өөренип көрген. Ол ышкаш улуг улус биле уруглар поликлиниказының капитал септелгезин чорударын планче киирген.

Республиканың удуртукчузу Суг-Аксы сумузунда амыдырал-хандырылга бажыңынга ажыл-биле бот-хандыртынган хамаатыларга деткимче көргүзер программа-биле ажыл-херээн ажыдып алган сайгарлыкчыларның бүдүрген барааннарын сонуургап көрген.

Чинчи Ондар ыштаан хой ээгилерин, төжүн, ужазын делгеп салган. Ол эът ыштаар биче цехти ажыдып алган. Анжелика Каваа быжырган пиццазын, Айза Ондар торттарын, Салчак Оксана быштаан сонуургаткан. “Бадма” ательезиниң шеверлери Долаана Монгуш биле Чимис Жукова даараан национал хептерин көргүскен. Оон аңгыда ында баш таараар черниң болгаш пөс садыының ээлери-биле ужурашкан.

Быштак кылып турар Оксана Салчакка билиин бедидер курстарга өөренир аргаларны өөренип көөрүн Владислав Ховалыг оралакчызы Уран-оол Ондарга берген. Сайгарлыкчы социал керээ программазының деткимчези-биле дериг-херекселди садып алган.

Чеден чеди социал керээ алган улустарның аразында деткимче алгаш, ажыл-херээ шуудавайн, чаңгыс черде турупканының чылдагаанын илередир даалганы кожуун чагырыкчызынга берген.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг “Саян” көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативиниң ажыл-чорудулгазын сонуургап, бо хүнде кандыг нарын айтырыглар барын айтырган.

Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези 700 гектар черде тараа, кызыл-тас, сула, мал чемин тарып турар. Бо хүнде тараа шыгжамыры болгаш шаң чугула херек. Чүге дизе, ажаап алган дүжүдүн, дараазында болбаазырадыры-биле, ону шыгжаар чери чок. Ооң уржуундан тараазын ол-ла дораан чиик өртекке садып турар.

Кооперативте ыяш дилиндирер бүдүрүлге, цемент, элезин, шлак холуксаалыг бетондан тудуг материалдарын бүдүрер цех бар. Ында тус черниң чурттакчыларын ажылга хаара туткан.

“Саян” көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге дээрбе болгаш тараа арыглаар херекселди садып алырынга деткимчени көргүзерин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан.

Тываның хөгжүлде фондузунга садып экээр комбайннар болгаш тракторларның бирээзин, тараа ажаалдазының үезинде, дузаламчы кылдыр, түр үеде тараажы аратка бээр кылдыр Владислав Ховалыг сүмелээн.

Келир чылыр тарааның дүжүдүн көвүдедир дээш, суггарылга системазының хөй чылдар дургузунда шиитпирлеттинмээн айтырыгларын эде көөр даалганы кожуун чагырыкчызынга берген. Суг системазын ажыглалче кииреринге Тываның Чазаа субсидия алыр программаларның деткимчези-биле шиитпирлээр аргаларны көөр болган.

ИА ТуваМедиаГрупп

Похожие записи

Новости

Популярные записи