КультураНовостиОбщество

Клубтар тудуу эгелээр

«Сорунза» губернатор төлевилели-биле көдээ клубтар тудуглары эгелээринге белен дээрзин ТР-ниң Культура яамызы дыңнаткан.

“Көдээниң культурлуг хөгжүлдезиниң төвү кезээде көдээ клуб чораан болгаш ол ындыг бооп артар. Суурга чаа көдээ клубту тудары – республика соңгукчуларының кол чагыгларының бирээзи. 2021 чылда кажанда-даа кульура бажыңы чок чораан суурларга 7 клубту тудар деп турар бис» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалынга дыңнаткан.

«Бо хонуктарда Тываның культура яамызында культура бажыңнарын тударынга ажыглаар шоодайлыг цементилер база демир-дес аймаа чедип келген. “Сорунза” губернатор төлевилелинге тускайлаан саң-хөө-биле саткан тудуг материалдарының баштайгы улуг партиязы келгени ол. Керээ езугаар ниитизи-биле 22 сая ажыг рубльга тудуг материалдарын садар” – деп, культура яамызы дыңнаткан.

Тываның 7 суурунче – Дус-Даг, Кызыл-Тайга, Бижиктиг-Хая, Кара-Хөл, Кызыл-Арыг, Эржей база Дерзиг-Аксынче клубтар тудар кылдыр ону чорудар.

19 сая хире рубль ниити түңнүг аукционнар мартта эрткен. Эгезинде херек тудуг материалдары – демир-дес болгаш кургаг тудуг материалдарынга садыглаашкан. Ам ол материалдарны суурларже сөөртүп чедирген соонда, ханаларны, девиирлерни, чырык болгаш чылыг хандырылгазының системазын тудуп эгелээр.

Оон аңгыда, кырын шывар, шык эрттирбес материалдар, чылыг радиаторлары, хана блоктары, үнер-кирер эжиктер дээш, өске-даа материалдарга садыглажылганы кылыр.

120 олуттуг, ниитизи-биле 243 дөрбелчин метр шөлдүг 7 санныг чаа культура бажыңнарын чаңгыс хевирлиг кылдыр тудар. Бир тудугну-ла алды ай иштинде тудары планнаттынган. Тудуг ажылдары апрельде эгелээр. Амгы үеде келир үениң объектизиниң орнун казып, таваан белеткеп эгелээн.

ТуваМедиаГрупп

Похожие записи

Новости

Популярные записи